Facebook Twitter YouTube Contact

03 Μαρ

Ο Πάρνωνας, αποτελεί το μοναδικό σημείο φυσικής εξάπλωσης του υποενδημικού είδους Juniperus drupacea (δρυπώδης άκρευθος ή δενδρόκεδρος) τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, όπου σχηματίζει δάση αμιγή ή σε μίξη με μαύρη πεύκη (Pinus nigra) και κεφαλληνιακή ελάτη (Abies cephalonica). Πρόκειται για σπάνιο είδος κωνοφόρου με διακεκομμένη εξάπλωση μεταξύ Ασίας και Ευρώπης το οποίο στην Ασία εμφανίζεται σε ορεινές κυρίως περιοχές της Τουρκίας, της Συρίας, του Λιβάνου και του Ισραήλ, ενώ στην Ευρώπη φύεται αποκλειστικά στο νότιο τμήμα της Πελοποννήσου, με τον Πάρνωνα να φιλοξενεί τον σημαντικότερο πληθυσμό.

Δεδομένης της υψηλής οικολογικής αξίας του και λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη γνώση σε θέματα αναπαραγωγικής βιολογίας – οικολογίας του δενδρόκεδρου, o Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας θα υλοποιήσει σε πιλοτική κλίμακα την παρακολούθηση των φυσικών οικοσυστημάτων του, με σκοπό την εκτίμηση της φυσικής αναγέννησης, την χαρτογράφηση και τη μελέτη της δομής των πληθυσμών του δενδρόκεδρου στον Πάρνωνα, και συγκεκριμένα στις παρακάτω περιοχές του δικτύου Natura 2000:Perioxi_Meleths_Dendrokedros

  1. Ειδική Ζώνη Διατήρησης – Κορυφές όρους Πάρνωνα και περιοχή Μονής Μαλεβής (κωδικός: GR 2520006).
  2. Ειδική Ζώνη Διατήρησης- πΤΚΣ – Μονή Έλωνας και Χαράδρα Λεωνιδίου. Σπήλαιο Μάνα και Γαλάζια Λίμνη (κωδικός: GR 2520005).

Η υλοποίηση του έργου «Δράσεις για την εκτίμηση της δομής και της δυναμικής των πληθυσμών δενδρόκεδρου (Juniperus drupacea) και της αναπαραγωγικής βιολογίας του είδους» αναμένεται να συμβάλλει:

  • στη λήψη αποφάσεων για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του δενδρόκεδρου,
  • στην απόκτηση ενός τεκμηριωμένου εργαλείου λήψης διαχειριστικών μέτρων για την προστασία και διατήρηση του δενδρόκεδρου,
  • στην εκτίμηση της φυσικής αναγέννησης σε συστάδες δενδρόκεδρου,
  • στη χαρτογραφική αποτύπωση εξάπλωσης και μελέτη της δομής των πληθυσμών δενδρόκεδρου.

Ανάδοχος του έργου ανακηρύχτηκε η εταιρεία ΟΙΚΟΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ (ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ) στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1155/01-11-2019 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 19PROC005786640). Η υπογραφή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε στις 23η Δεκεμβρίου 2019 ενώ οι απαιτούμενες εργασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Για την επίτευξη του σκοπού του έργου θα διενεργηθούν εργασίες όπως:

  • βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τη βιολογία και την οικολογία του δενδρόκεδρου.
  • χαρτογράφηση των πληθυσμών δενδρόκεδρου στο όρος Πάρνωνας (γεωχωρικά δεδομένα εξάπλωσης του είδους).
  • εκτίμηση της δομής και της δυναμικής των πληθυσμών δενδρόκεδρου με ανάλυση των δεδομένων εργασιών πεδίου και διατύπωση συμπερασμάτων για τη δομή και τη δυναμική των συστάδων δενδρόκεδρου.
  • μελέτη της αναπαραγωγικής βιολογίας του δενδρόκεδρου, η οποία περιλαμβάνει εργασίες πεδίου, πειραματικές δοκιμές στο εργαστήριο και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν.

Το έργο αναμένεται επίσης να αποβεί χρήσιμο στη διαχείριση και άλλων οικοσυστημάτων δενδρόκεδρου σε περιοχές εντός (π.χ. Ταΰγετος) και εκτός Ευρώπης (Ν. Ανατολία, Δ. Συρία και Λίβανος) και λοιπών ειδών του γένους Juniperus, τα οποία είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και ευαίσθητα σε ενδεχόμενο πυρκαγιάς, αφού στερούνται μηχανισμών μεταπυρικής αναγέννησης.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Διαχειριστικές Δράσεις για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020. Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2019ΣΕ27510010.

Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας
Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος
Αν. Διευθυντής / Συντονιστής Δράσεων ΦΔ
Άστρος Αρκαδίας, 22001
Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806
Email: info@fdparnonas.gr Web: www.fdparnonas.gr