Facebook Twitter YouTube Contact

02 Φεβ

Η 2α Φεβρουαρίου είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, υπενθυμίζοντας την υπογραφή της συνθήκης Ramsar με σκοπό την προστασία και τη συνετή χρήση όλων των υγροτόπων μέσω τοπικών και εθνικών δράσεων και διακρατικής συνεργασίας ως μια συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη. Οι υγρότοποι γενικώς συγκαταλέγονται στα πολυτιμότερα οικοσυστήματα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, παρέχοντας πληθώρα υπηρεσιών στον άνθρωπο μέσω των λειτουργιών που επιτελούνται σε αυτούς.

Moustos_2015Πιο συγκεκριμένα, στον υγρότοπο Μουστού επιτελούνται λειτουργίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη στήριξη της πανίδας, την αποθήκευση νερού και την τροποποίηση/ ρύθμιση πλημμυρικών φαινομένων. Από τις λειτουργίες του οικοσυστήματος προκύπτουν σημαντικές υγροτοπικές αξίες, όπως η προεξάρχουσα υψηλή βιοποικιλότητα, η αντιπλημμυρική, η αντιδιαβρωτική, η επιστημονική, η εκπαιδευτική καθώς και η αξία της αναψυχής.

H λιμνοθάλασσα Μουστού και οι παρακείμενες τάφροι της προσελκύουν πανίδα αξιόλογη και ενδιαφέρουσα από επιστημονικής απόψεως, καθώς καταγράφεται ποικιλία ειδών πουλιών, ερπετών, αμφιβίων, θηλαστικών και ψαριών. Η περιοχή του υγροτόπου Μουστού βρίσκεται στο μεταναστευτικό διάδρομο των ανατολικών ακτών της ηπειρωτικής Ελλάδας και είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μετανάστευση υδρόβιων, αρπακτικών και στρουθιόμορφων πτηνών. Επιπλέον αποτελεί την κυριότερη περιοχή διαχείμασης υδρόβιων πουλιών στην Ανατολική Πελοπόννησο.

Η ευρύτερη περιοχή του υγροτόπου Μουστού, σε ευρωπαϊκό επίπεδο εντάσσεται στο Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000) ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (με κωδικό GR2520003) και σε εθνικό επίπεδο, έχει οριστεί ως Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης και ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής.

Η πολύτιμη βιοποικιλότητα του υγροτόπου αναδεικνύεται και από τον αριθμό και τους πληθυσμούς των υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών, αλλά και ειδών που έχουν σχέση με τους υγροτόπους, όπως τα αρπακτικά και τα θαλασσοπούλια που καταγράφονται σε αυτόν. Στο πλαίσιο των φετινών Μεσοχειμωνιάτικων Καταμετρήσεων Υδροβίων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) που διοργανώθηκαν υπό το συντονισμό της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, σε συνεργασία με την ομάδα έργου της δράσης «Καταγραφή και παρακολούθηση ειδών πτηνών»[1] κατέγραψαν στις 18/1/2015 τους πληθυσμούς των ειδών πτηνών στο υγροτοπικό σύμπλεγμα Μουστού (λιμνοθάλασσα Μουστού, υγρότοπο Χερονησίου, εκβολές ποταμών Τάνου και Βρασιάτη, υγρότοπο περιοχής Ατσίγγανου και έλος Κάτω Βερβένων). Τα αποτελέσματα της καταμέτρησης αφορούν σε 19 διαφορετικά είδη πουλιών, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα, Ardea cinerea (σταχτοτσικνίας), Egretta alba (Αργυροτσικνιάς), Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς), Phalacrocorax carbo (κορμοράνος), Cygnus olor (Κύκνος), τα διάφορα είδη αφρόπαπιων με αντιπροσωπευτικά τα Tadorna tadorna (Βαρβάρα), Anas platyrhynchos (πρασινοκέφαλη πάπια), Anas clypeata (χουλιαρόπαπια), Anas strepera (Καπακλής), το Anas crecca (κιρκίρι), Anas penelope (σφυριχτάρι) που παρουσίασε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση (106 άτομα) καθώς και το παρυδάτιο Tringa totanus (Κοκκινοσκέλης) αλλά και τα είδη αρπακτικών όπως είναι τα Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο), Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος) και Buteo buteo (Γερακίνα).

Ας γιορτάσουμε λοιπόν τη σημερινή ημέρα για τη διατήρηση και την αειφορική διαχείριση των υγροτόπων καθώς η διασφάλιση και η προστασία του υγροτοπικού συμπλέγματος του Μουστού ως δημόσια περιουσία και ως πολύτιμο κοινό αγαθό είναι κάτι που μας αφορά όλους!

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας
Άστρος Αρκαδίας, 22001
Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806
Email: info@fdparnonas.gr Web: www.fdparnonas.gr

[1] Η υπηρεσία «Καταγραφή και παρακολούθηση ειδών πτηνών» αποτελεί το Υποέργο 6 της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» και εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα παρακολούθησης (monitoring) ειδών και τύπων οικοτόπων, που εκτελείται υπό την επίβλεψη του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού.